Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

có thể đổi mô hình khác trong thời gian 7 ngày và trong 10 ngày để thiết kế mô hình khác (nếu khách hàng có nhu cầu)